Barnet er bragt til Danmark

Hvis du eller den anden forælder har bragt dit barn til Danmark eller tilbageholder barnet i Danmark uden den anden forælders samtykke, kan der være tale om en international børnebortførelse.

Du har bragt dit barn til Danmark

Det er reglerne i det land, hvor barnet har bopæl, og ikke de danske regler, der afgør, om det er lovligt at rejse med barnet til Danmark. Det gælder også, selvom det bare er en ferie.

Hvis du har bragt dit barn ulovligt til Danmark, er der tale om en international børnebortførelse. Som udgangspunkt skal barnet gives tilbage til det land, det har bopæl i.

Den anden forælder har bragt dit barn til Danmark

Hvis dit barn er blevet bortført til Danmark eller bliver tilbageholdt i Danmark efter samvær, og dit barn til daglig har bopæl i udlandet, kan du normalt få hjælp til at få barnet tilbagegivet.

Du kan søge om at få dit barn tilbagegivet efter Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen eller Europarådskonventionen, hvis Danmark har indgået et konventionssamarbejde med landet.

Konventionssamarbejde

Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra forældre, der ønsker deres barn tilbagegivet. 

Du kan søge centralmyndigheden i det land, hvor barnet har bopæl, om at få tilbagegivet dit barn fra Danmark. Centralmyndigheden i det land sender så en anmodning om tilbagegivelse til Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Du har også mulighed for at sende anmodningen direkte til os, men det vil ofte være bedre at sende anmodningen via centralmyndigheden i barnets bopælsland. Denne kan nemlig samtidig vurdere, om der foreligger en børnebortførelse i forhold til landets regler. Det vil i sidste ende fremskynde sagsbehandlingen.

Når ministeriet modtager anmodningen, sender vi den til familieretten på det sted i Danmark, hvor barnet er. Ansøgningen og de vedlagte dokumenter skal være på dansk eller oversat til dansk. Hvis ministeriet modtager en ansøgning på et andet sprog end dansk, vil vi bede dig eller den centralmyndighed, der har sendt ansøgningen på dine vegne, om at sende en dansk oversættelse. Hvis vi ikke ved, hvor i Danmark barnet er, beder vi politiet om hjælp til at finde barnet.

Det er familieretten, der skal vurdere, om der er tale om en børnebortførelse. Ministeriet står alene for kontakten mellem familieretten i Danmark og centralmyndigheden i det andet konventionsland.

Hvis familieretten vurderer, at der er tale om børnebortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til det land, barnet blev bortført fra. Der kan dog være grund til at fravige dette udgangspunkt. Læs mere på vores side om 'Danske regler'.

Sagens behandling i familieretten

Når familieretten modtager sagen, beskikker familieretten altid en advokat til ansøgeren. Udgifterne til advokaten betales af den danske stat.

Familieretten kan også beskikke en advokat for den af forældrene, som har bragt barnet til Danmark. Denne forælder skal opfylde de økonomiske betingelser for at få fri proces. Det er familieretten, der afgør, om forælderen har behov for at få beskikket en advokat.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har udarbejdet en liste over advokater, som er særligt egnede til at håndtere sager om børnebortførelse.

En bortførelsessag behandles som en hastesag og skal som udgangspunkt behandles inden 6 uger.

Der vil være mulighed for retsmægling, hvis parterne ønsker det. Retsmægleren vil være en dommer eller en advokat, der er udpeget til at være retsmægler.

Begge forældre kan få prøvet familierettens afgørelse i en børnebortførelsessag ved landsretten. Fristen for at indbringe afgørelsen for landsretten er 4 uger. Familierettens afgørelse har stadig virkning, selv om afgørelsen er indbragt for landsretten. Der kan dog anmodes om, at afgørelsen ikke skal have virkning, mens sagen behandles i landsretten.

Hvis man ønsker at appellere landsrettens afgørelse til Højesteret, skal man søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse hertil. Læs mere på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

Hvis det er afgjort, at barnet skal tilbage til det land, hvor det oprindeligt boede, kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes, dvs. gennemtvinges, hvis der ikke sker en frivillig tilbagegivelse.

Tvangsfuldbyrdelse kan ske straks og kan gennemføres ved anvendelse af tvangsbøder eller umiddelbar magt ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, på et andet sted, end hvor barnet er, eller ved afhentning af barnet.

Bliver barnet ikke frivilligt tilbagegivet, kan man anlægge en retssag om at få det udleveret ved den familieret, som har truffet afgørelse om tilbagegivelse.

Uden for konventionssamarbejdet

Hvis dit barn er blevet bortført fra et land, som Danmark ikke har noget konventionssamarbejde med, kan Koordinationsenheden ikke hjælpe, og du skal kontakte landets myndigheder for nærmere vejledning.

Vi kan oplyse, at hvis du ønsker at starte enten en sag om ændring af forældremyndighed eller bopæl for dit barn, skal du indgive en ansøgning hos Familieretshuset.

Du kan læse mere og finde ansøgningsskemaer på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis du ønsker at starte en sag enten hos familieretten eller Familieretshuset, kan du enten kontakte dem direkte eller antage en dansk advokat, som kan hjælpe.

En dansk advokat kan også give juridisk vejledning vedrørende dine muligheder i henhold til dansk ret. Vi kan henvise til vores hjemmeside, hvor du kan finde en liste over advokater som er særlig egnede i børnebortførelsessager.