Fremgangsmåden for anvendelse af konventionen

Hvis en dansk kommune ønsker at sende en underretning eller en anmodning efter konventionen til udlandet, kan dette gøres via Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som er udpeget som centralmyndighed i Danmark.

Kommunen kan vælge at anvende skemaet til internationale sociale sager. Vi gør opmærksom på, at ansøgningsskemaet er vejledende for kommunerne at anvende. Brug af skemaet sikrer overblik over, hvilke oplysninger der typisk forventes at være behov for at indsende til ministeriet til brug for internationale sager efter Haager-børnebeskyttelseskonventionen.

Hvis skemaet ikke anvendes, skal det fremgå af underretningen/anmodningen, efter hvilken artikel den sendes, og ved underretninger skal det fremgå, hvorfor kommunen vurderer, at barnet er i alvorlig fare (artikel 36), eller hvorfor der er behov for foranstaltninger med henblik på beskyttelse af barnet (artikel 32 b). Derudover skal der om muligt medfølge oplysninger, som gør det muligt at lokalisere barnet i udlandet og en skriftlig bekræftelse på, at kommunen i henhold til artikel 37 har vurderet, at oplysningerne ikke vil kunne bringe barnet i fare eller udgøre en alvorlig trussel mod barnets familiemedlemmer.

Underretningen/anmodningen og øvrige relevante dokumenter skal oversættes til sproget i det land, hvor barnet opholder sig. Når ministeriet har modtaget alle dokumenter, videresendes de til centralmyndigheden i udlandet. Centralmyndigheden vil herefter videresende anmodningen/underretningen til de relevante sociale myndigheder, der vil vurdere, om der skal iværksættes foranstaltninger i forhold til barnet. Det er ikke et krav efter konventionen, at en underretning efter artikel 36 sendes igennem en centralmyndighed. Efter konventionens regler kan man sende en underretning direkte til de relevante sociale myndigheder i udlandet under hensyn til den øvrige lovgivning.

Udlevering af oplysninger til en myndighed eller person i udlandet er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Se nærmere om udveksling af oplysninger

Hvis kommunen har spørgsmål til konventionen eller er tvivl om, hvilke dokumenter der skal medsendes, kan Koordinationsenheden for Børnebortførelser kontaktes på tlf. 40 50 50 26.

Fremgangsmåde ved anmodninger/underretninger m.v. til Danmark

Når ministeriet modtager anmodninger/underretninger fra udlandet om et barn, som bor i Danmark, videresender ministeriet anmodningen/underretningen til den kompetente danske kommune.

Det er herefter op til kommunen at tage stilling til anmodningen/underretningen efter de gældende danske regler om iværksættelse af beskyttelsesforanstaltninger m.v. over for børn og unge.