Indhentelse og udveksling af oplysninger (GDPR)

Indhentelse af oplysninger før iværksættelse af beskyttelsesforanstaltninger – artikel 34

Efter artikel 34 kan en kompetent myndighed, som overvejer at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger over for et barn, anmode om oplysninger til brug herfor fra myndighederne i et andet land. Indhentelsen af oplysningerne skal være begrundet i hensynet til barnet eller den unge og således være af betydning for beskyttelsen af barnet.

Det kan dreje sig om oplysninger om barnet selv eller andre involverede personer, fx forældrene. Den anmodende myndighed skal godtgøre, at oplysningerne er nødvendige af hensyn til barnet. Spørgsmålet om udlevering af oplysningerne afgøres efter de nationale regler i det land, der modtager anmodningen. Læs nærmere om udveksling af oplysninger nedenfor.

Udveksling af oplysninger med udenlandske myndigheder

Udlevering af oplysninger til en myndighed eller person i udlandet er reguleret af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Der henvises navnligt til forordningens kapitel II (artikel 5-10). Forordningen indeholder i kapitel V supplerende regler om overførsel af personoplysninger til tredjelande, dvs. ikke-EU-medlemsstater. Der henvises til vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande på Datatilsynets hjemmeside.

Det bemærkes, at databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven indeholder en række generelle principper, som skal overholdes. Det drejer sig bl.a. om dataminimeringsprincippet i artikel 5, stk. 1, litra c, i databeskyttelsesforordningen, hvorefter personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen.

Databeskyttelseslovgivningens regler suppleres af artikel 37 i konventionen, som indeholder en begrænsning af udveksling af oplysninger om barnet. Den indeholder således et forbud mod at anmode om eller videregive oplysninger om et barn, hvis oplysningerne vil kunne bringe barnet i fare eller udgøre en alvorlig trussel mod barnets familiemedlemmer.

For nærmere oplysninger om databeskyttelseslovgivningen, se Datatilsynets hjemmeside og vejledninger