Overførsel af kompetence myndigheder imellem

Afgørelse om overførsel af kompetence – artikel 8 og 9

Konventionens artikel 8 og 9 giver i visse situationer mulighed for overførsel af kompetence til en myndighed i et andet konventionsland i bl.a. anbringelsessager.

Efter disse artikler kan kompetence til at træffe afgørelse om beskyttelsesforanstaltninger over for et barn således overføres til en myndighed i et andet land, hvis det er til barnets bedste, og begge landes myndigheder er enige heri. Det kan fx være kompetencen til at træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet. Kompetenceoverførsel kan ske til myndighederne i et andet land, fx hvis et barn er statsborger der, eller hvis barnet har væsentlig tilknytning dertil, fx fordi barnet har familie der.

Efter artikel 8 kan overførslen ske ved, at den myndighed, der har kompetencen, henvender sig til en myndighed i et andet land og beder denne om at påtage sig kompetencen. Det lands myndighed, som anmodningen rettes til, kan kun overtage kompetencen, hvis myndigheden vurderer, at dette er bedst for barnet.

På samme måde giver artikel 9 myndighederne i et andet land end det land, hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted, mulighed for at anmode den kompetente myndighed i det land, hvor barnet har sædvanligt opholdssted, om at få tillagt kompetence. Den myndighed, der anmoder om at få overført kompetencen, må først behandle sagen, når den kompetente myndighed i det land, hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted, positivt har accepteret at overføre kompetencen til den pågældende myndighed.

De nævnte regler om overførsel af kompetence forudsætter i vidt omfang samarbejde mellem de involverede myndigheder, bl.a. gennem udveksling af synspunkter. Se nærmere om udveksling af oplysninger nedenfor.

I Danmark er det kommunerne, som behandler anmodninger om kompetenceoverførsel i anbringelsessager og træffer de nødvendige afgørelser, når et barn er ankommet til og har fået lovligt ophold i Danmark.

Afgørelse om at fremsætte, acceptere eller afslå en anmodning om at overtage kompetencen i en anbringelsessag træffes af kommunen. Der er tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorfor de almindelige regler om partshøring m.v. skal iagttages. Kommunens afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen af personer og myndigheder med en retlig interesse i sagen. Ministeriet kan vejlede nærmere om de generelle regler for overførsel af kompetence i anbringelsessager.