Bekymring for et barn i udlandet – underretninger m.m.

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen indeholder forskellige muligheder for et direkte samarbejde mellem konventionslandene, hvor fx kommuner er bekymret for børn i udlandet.

Danske kommuner har bl.a. mulighed for at anmode om en rapport om barnets situation, anmode myndighederne i udlandet om at overveje behovet for at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger for et barn eller sende en underretning til relevante udenlandske myndigheder.

Anmodning om bistand til lokalisering – artikel 31 c

Konventionens artikel 31 indeholder mulighed for at anmode myndighederne i et andet land om bistand til at fastslå et barns opholdssted, hvis barnet muligvis befinder sig i det pågældende land og har behov for beskyttelse.

Anmodning om en rapport om barnets situation eller om, at der iværksættes beskyttelsesforanstaltninger – artikel 32

Hvis en kompetent myndighed i Danmark, fx en kommune, er bekymret for et barn, som bor i udlandet, og som har væsentlig tilknytning til Danmark, kan myndigheden bede om at få oplysninger om barnet eller bede om, at det overvejes, om der er behov for at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger over for barnet efter artikel 32.

Efter artikel 32, litra a, kan en kompetent myndighed således anmode om en rapport om barnets situation. Efter artikel 32, litra b, kan en kompetent myndighed anmode myndighederne i det land, hvor barnet har sædvanligt opholdssted, om at overveje, om der er behov for at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger over for barnet.

Spørgsmål om udlevering af oplysningerne afgøres efter loven i det land, der modtager anmodningen.

Læs nærmere om udveksling af oplysninger

Underretning til udlandet om, at et barn er i alvorlig fare – artikel 36

Artikel 36 indeholder en pligt til at underrette over landegrænser, hvis en myndighed vurderer, at et barn i udlandet befinder sig i alvorlig fare.

Det betyder, at hvis en dansk kommune eller anden relevant myndighed, vurderer, at et barn, der befinder sig i udlandet, er i alvorlig fare, skal kommunen underrette de relevante myndigheder i det pågældende land. Dette gælder for situationer, hvor der i Danmark er iværksat foranstaltninger til beskyttelse af barnet, eller hvor sådanne foranstaltninger er under overvejelse, og barnet herefter tager ophold i udlandet. Kommunen skal således underrette de udenlandske myndigheder om bekymringen og om de foranstaltninger, der er iværksat eller overvejes iværksat.

Det er ikke et krav efter konventionen, at en underretning efter artikel 36 sendes igennem en centralmyndighed. Efter konventionens regler kan en myndighed sende en underretning direkte til de relevante sociale myndigheder i udlandet under hensyn til den øvrige lovgivning.

Artikel 36 gælder også for sager, hvor barnet opholder sig i et land, som ikke har tiltrådt konventionen.

I forbindelse med underretningen skal kommunen være opmærksom på reglerne for udveksling af oplysninger og GDPR. Det følger bl.a. af artikel 37 i konventionen, at en myndighed ikke må anmode om eller fremsende oplysninger efter dette kapitel, hvis den skønner, at dette vil kunne bringe barnets person eller formue i fare eller udgøre en alvorlig trussel mod et af barnets familiemedlemmers liv eller frihed.

Læs nærmere om udveksling af oplysninger og GDPR