Barnet er bragt til udlandet

Hvis den anden forælder har bragt jeres barn til udlandet eller tilbageholder barnet i udlandet uden dit samtykke, kan der være tale om en international børnebortførelse.

Hvis der er fælles forældremyndighed

Der er tale om en international børnebortførelse, hvis alle disse punkter er opfyldt:

 • Der er uenighed om forældremyndigheden.
 • Der er ikke truffet afgørelser om, at barnet må tage ophold/bopæl i udlandet.
 • Den anden forælder har taget barnet med til eller tilbageholder barnet i udlandet uden dit samtykke med henblik på at blive i udlandet.

Hvis du har forældremyndigheden alene

Der er tale om en international børnebortførelse, hvis alle disse punkter er opfyldt:

 • Der er ikke truffet afgørelse om, at barnet må tage ophold i udlandet. 
 • Den anden forælder har taget barnet med til eller tilbageholder barnet i udlandet uden dit samtykke med henblik på at blive i udlandet.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden

Der er ikke tale om en børnebortførelse, hvis du ikke har del i forældremyndigheden. Den anden forælder, der har forældremyndigheden, må gerne tage til udlandet med barnet uden dit samtykke.

Hvad gør du i tilfælde af en international børnebortførelse

Hvis dit barn er bortført til eller tilbageholdt i et konventionsland, kan du søge om at få dit barn tilbagegivet efter Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, Europarådskonventionen eller den nordiske domslov.

Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra forældre, som ønsker deres barn tilbagegivet. Social-, Bolig- og Ældreministeriet er udpeget som centralmyndighed i Danmark.

Se, hvilke lande Danmark for tiden samarbejder med

Er dit barn bortført til eller tilbageholdt i et land, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med, kan Social-, Bolig- og Ældreministeriet koordinere behandlingen af sagen med de relevante myndigheder her i landet. Du kan kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som samarbejder med Udenrigsministeriet og kan hjælpe dig med at starte sagen op. Du kan du læse mere herom længere nede på siden.

Koordinationsenheden for Børnebortførelser kan ikke vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig, hvis du på egen hånd og uden aftale med den anden forælder vil bringe dit barn tilbage til Danmark. En sådan handling kan være en "genbortførelse" og dermed være ulovlig i det land, dit barn er bortført til. Du risikerer derfor strafforfølgelse, hvis du forsøger at hente dit barn hjem på egen hånd. Dette gælder også, hvis du indgår en aftale med tredjepart om at skaffe dit barn tilbage til Danmark uden om myndighederne.

Processen i udlandet

Når barnet er bragt til et konventionsland

Når Social-, Bolig- og Ældreministeriet har modtaget din ansøgning samt relevante bilag, sendes disse til centralmyndigheden i det land, hvor barnet er bortført til. Centralmyndigheden vil ofte ligge i Justitsministeriet eller Udenrigsministeriet.

Centralmyndigheden sender sagen videre til den myndighed eller domstol, som skal træffe afgørelse i sagen. Det er således denne myndighed eller domstol, som træffer afgørelse om barnet skal tilbagegives. Under denne sag vil du normalt kunne være repræsenteret af en advokat, og du vil også ofte skulle møde i retssagen i udlandet.

Hvis myndigheden/domstolen vurderer, at betingelserne i konventionen for tilbagegivelse er opfyldt, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til Danmark.

Hvis retten derimod beslutter, at barnet ikke skal tilbagegives til Danmark, får barnet nu bopæl i det land, som barnet blev bortført til, og barnet betragtes ikke længere som bortført. Det er herefter myndighederne i barnets nye bopælsland, som kan træffe afgørelser om fx forældremyndighed og samvær, og sagerne herom vil blive behandlet efter de nationale regler i landet. Social-, Bolig- og Ældreministeriet vil kunne hjælpe dig med at sende en ansøgning om samvær, hvis du ønsker det.

Når myndigheden/domstolen har truffet sin afgørelse i børnebortførelsessagen, vil der efter omstændighederne være mulighed for at anke afgørelsen til en klageinstans.

De nærmere omstændigheder for sagens behandling afhænger af, hvilket land barnet opholder sig i.

Når barnet er bragt til et ikke-konventionsland

Internationale børnebortførelsessager til lande, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med koordineres af Koordinationsenheden for Børnebortførelser i Social-, Bolig- og Ældreministeriet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Koordinationsenheden yder den nødvendige støtte og vejledning til den efterladte forælder i Danmark, og enheden koordinerer kontakten mellem de relevante danske myndigheder.

Udenrigsministeriet kan bl.a. hjælpe med at anvise lokale advokater, som kan yde juridisk rådgivning om det familieretlige område i det pågældende land, samt hjælpe med kontakten til udenlandske myndigheder. En lokal advokat vil også kunne vurdere, hvilke regler der gælder for barnets ophold i landet, samt muligheden for et positivt udfald af sagen, hvis den indbringes for domstolene.

Når du tager kontakt til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, vil du blive vejledt om dine muligheder i forhold til at søge at få dit barn tilbagegivet, og du vil desuden blive tilbudt et vejledningsmøde, hvor Udenrigsministeriet også deltager. Herudover kan du vælge at lade dig bistå af en dansk advokat, som vil kunne hjælpe dig med kontakten til de relevante danske myndigheder og den udenlandske advokat.

I mange tilfælde vil den bedste mulighed for at løse en børnebortførelsessag i et ikke-konventionsland være, at der skabes kontakt mellem forældrene, og at forældrene sammen finder en mindelig løsning i barnets interesse.

Ansøgning

Konventionsland

Hvis du ønsker dit barn tilbagegivet fra et konventionsland, skal du sende følgende til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K:

 • Fuldmagtserklæring. Fuldmagtserklæringen skal udfyldes, så Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan handle på dine vegne, og kan indhente samt videregive oplysninger relevant for sagen
 • Ansøgningsskema
 • Barnets/børnenes fødsels- og dåbsattest i original eller bekræftet kopi. Fødselsregistreringsstedet kan normalt udstede en ny attest på både dansk og engelsk
 • Dokumentation for forældremyndighed, fx vielsesattest eller omsorgs- og ansvarserklæring
 • Billede af barnet og den formodede bortfører.

Dokumenterne skal være oversat til det officielle sprog i modtagerlandet, dvs. det land, barnet er bortført til.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes på  engelsk. Ansøgninger til Norge, Sverige, Finland eller Island kan udfyldes på dansk. De fleste lande ønsker dog også ansøgningsskemaet på deres officielle sprog. Der er mulighed for at finde ansøgningsskemaerne for en del af landene på deres officielle sprog under fanen Blanketter. På den måde er det kun det, du skriver i ansøgningsskemaet, der skal oversættes.

Ansøgninger til Norge, Sverige, Finland eller Island kan dog udfyldes på dansk.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan skemaerne skal udfyldes, eller hvilken dokumentation der er nødvendig, kan du kontakte ministeriet på telefon 33 92 93 00.

Ikke-konventionsland

Hvis du ønsker dit barn tilbagegivet fra et land, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med, skal du sende følgende til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K:  

 • Fuldmagtserklæring. Fuldmagtserklæringen skal udfyldes, så Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan handle på dine vegne, og kan indhente samt videregive oplysninger relevant for sagen
 • Ansøgningsskema

Retshjælp

Du har mulighed for at søge retshjælp til dækning af dine udgifter til bortførelsessagen – uanset til hvilket land, barnet er bortført. Retshjælpen dækker kun udgifter, der ikke allerede er dækket af en fri procesordning i udlandet eller af din private retshjælpsforsikring.