Spørgsmål og svar

Her kan du læse de spørgsmål, vi ofte bliver stillet om international børnebortførelse.

 

Der er flere forskellige ting, du kan gøre. Du kan f.eks. søge om at få forældremyndigheden alene over barnet, eller du kan søge om at få et vilkår om pasdeponering under samværet med den anden forælder. Hvis du er bopælsforælder, kan du søge om, at adgangen for den anden forælder til at rejse med barnet begrænses eller ophæves. Du skal i den forbindelse rette henvendelse til Familieretshuset.

Kontakt Familieretshuset

Så længe I ikke er uenige om, hvem der skal have forældremyndigheden, har I begge ret til at tage barnet med på rejse til udlandet, uden at der vil være tale om en bortførelse. Det afhænger dog af, om Statsforvaltningen/Familieretshuset eller retten har bestemt noget andet. 

Hvis I er uenige om forældremyndigheden, må du ikke rejse til udlandet uden den andens samtykke. Du har dog mulighed for at søge Familieretshuset om en tilladelse til at rejse til udlandet med barnet.

Kontakt Familieretshuset

Hvis du er bopælsforælder, kan du søge Familieretshuset om, at adgangen for den anden forælder til at rejse med barnet under samvær begrænses eller ophæves.

Kontakt Familieretshuset

Ja, det må du gerne. Når du har forældremyndigheden alene, er det dig, der bestemmer, hvor dit barn skal opholde sig, også i hvilket land.

Nej, det må den anden forælder ikke, medmindre Statsforvaltningen/Familieretshuset har truffet en afgørelse om, at samværet må udøves i udlandet. Den anden forælder må dog gerne tage barnet med på samvær i Norden.

Kontakt Familieretshuset

Du kan f.eks. bede Familieretshuset om at få et vilkår om pasdeponering, eller om at samværet skal være overvåget. Du kan også søge Familieretshuset om, at adgangen for den anden forælder til at rejse med barnet under samvær begrænses eller ophæves. 

Kontakt Familieretshuset

 

Hvis du og den anden forælder har en afgørelse om samvær fra Statsforvaltningen/Familieretshuset eller en aftale, der kan fuldbyrdes i familieretten, skal du kontakte familieretten. Familieretten kan hjælpe dig med at få barnet tilbage, i tilfælde af at den anden forælder ikke overholder aftalen/afgørelsen.

Hvis I har indgået en mundtlig aftale, eller I har en skriftlig aftale, der ikke kan fuldbyrdes, kan familieretten ikke hjælpe den anden forælder til at udlevere barnet. Du kan i stedet kontakte Familieretshuset og søge om at få overført forældremyndigheden til dig.

Læs mere på emnesiden Ikke tilbage fra samvær

Du kan læse om fastsættelse eller ændring af samvær på Familieretshusets hjemmeside

Du kan finde nærmeste familieret på domstolenes hjemmeside

Du kan kontakte det pågældende lands ambassade eller konsulat i Danmark og bede om at få oplyst, om der er udstedt et pas til barnet. Du bør skriftlig gøre opmærksom på, at du ikke giver samtykke til barnets udrejse eller til, at der udstedes pas til barnet.

Hvis der er akut risiko for, at barnet er på vej ud af landet uden dit samtykke, skal du kontakte politiet på telefon 114.

Hvis risikoen ikke er akut, kan du gøre følgende:

  • Giv besked til barnets daginstitution, skole mv. om, at de skal kontakte dig, hvis der sker noget usædvanligt, eller hvis barnet bliver hentet af den anden forælder eller andre uden aftale med dig.
  • Sørg for, at du har barnets personlige papirer i din besiddelse.
  • Kontakt evt. Familieretshuset for en ændring af forældremyndighed eller samvær.
  • Sørg altid for at have et nyere foto af barnet, barnets dåbs- eller fødselsattest samt dokumentation for, at du har (del i) forældremyndigheden.

Kontakt politiet

Kontakt Familieretshuset

Hvis det land, dit barn er bortført til, har et konventionssamarbejde med Danmark, kan Koordinationsenheden for Børnebortførelser hjælpe dig med at søge om at få barnet tilbagegivet. Hvis ikke landet har indgået et konventionssamarbejde med Danmark, kan Koordinationsenheden for Børnebortførelser i samarbejde med Udenrigsministeriet hjælpe dig.

Hvis du selv forsøger at hente barnet hjem, kan det blive opfattet som en ny børnebortførelse af myndighederne i det land, hvor barnet nu befinder sig. Derfor skal du kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser for at få råd og vejledning, hvis dit barn er bortført.

Det varierer fra sag til sag. Hvis barnet er bortført til et land, som Danmark samarbejder med efter Haagerkonventionen, skal der ske tilbagegivelse så hurtigt som muligt. En sag om tilbagegivelse skal som udgangspunkt være afgjort inden 6 uger efter, at ansøgningen om tilbagegivelse er indgivet til retten. Hvis ikke dette sker, kan man anmode retten om at redegøre for årsagen til det.

Indimellem kan det tage tid, da der f.eks. kan være problemer med at finde den formodede bortfører og barnet, eller fordi sagen skal for retten. Det afhænger af det enkelte lands domstolsproces, hvor lang tid det tager at føre en sag ved retten.

I denne situation skal du kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser, som i samarbejde med Udenrigsministeriet kan hjælpe dig. 

Politiet har ikke mulighed for at hente dit barn hos den anden forælder og bringe barnet hjem til dig. Det er domstolene i det land, barnet er bortført til, der har kompetence til at beslutte, om et barn skal tilbagegives eller ej. Politiet kan derimod hjælpe centralmyndighederne eller domstolene med f.eks. at efterlyse den formodede bortfører og barnet.

Læs mere under emnesiderne  Barnet er bragt til udlandet Koordinationsenheden for Børnebortførelser , Kontakt politiet  og  Udenrigsministeriet .

Som udgangspunkt skal du selv betale alle udgifter til en advokat både i Danmark og i udlandet. Der findes dog forskellige økonomiske ordninger, som gør, at du kan søge økonomisk hjælp. Først skal du undersøge, om du har en privat indboforsikring, som indeholder en retshjælpsforsikring. Hvis du ikke har en forsikring, der dækker, kan du søge om fri proces i det land, som barnet er bortført til. Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces i udlandet, kan du søge om retshjælp hos Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Du kan frit vælge, hvilken advokat der skal støtte dig under en børnebortførelsessag. Der er udpeget et antal advokater, som anses for at være særligt egnede til at føre børnebortførelsessager. Advokaterne udpeges efter nogle bestemte kriterier, bl.a. indgående kendskab til familieret og procedureerfaring.

Gå til listen over udpegede advokater

Nej, du bestemmer selv, om du vil kontakte en advokat. Det varierer fra sag til sag, om der er nødvendigt med advokatbistand. I mange sager kan det være en fordel at søge hjælp hos en advokat.

Hvis dit barn er bortført til udlandet, vil centralmyndigheden eller domstolene i det land, barnet er bortført til, normalt hjælpe dig med at få kontakt til en advokat, som kan føre sagen for dig i retten i udlandet.

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt selv skal afholde udgifterne til advokatbistand.

Læs mere på emnesiden Økonomisk hjælp