Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager

Publiceret 31-05-2016

Den 1. juni 2016 træder lov nr. 378 af 27. april 2016 om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) i kraft.

Lovændringen medfører en øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager. De almindelige betingelser skal fortsat være opfyldt, herunder at der skal være tale om rimelige udgifter, der afholdes med henblik på tilbagegivelse af barnet. Desuden må udgifterne ikke være dækket af en retshjælps- eller fri procesordning i det land, som barnet er bortført til, eller af en privat retshjælpsforsikring. Det er fortsat Social- og Indenrigsministeriet, der vurderer, om betingelserne for at yde retshjælp er opfyldt.

Lovændringen indebærer, at der fremover:

  • Kan gives retshjælp til rimelige udgifter til udenretlig konfliktmægling og konfliktmægling i privat regi, hvis mæglingen er relevant for tilbagegivelse af barnet.
  • Kan gives retshjælp til rimelige udgifter til barnets tilbagerejse til Danmark, herunder til rejsen for en person, der ledsager barnet.
  • I helt særlige tilfælde kan gives retshjælp til rimelige udgifter til andre handlinger, som vurderes at være nødvendige for tilbagegivelse af barnet, f.eks. bortførerens udgifter til juridisk vejledning om aftaler, som skal føre til barnets tilbagegivelse, eller udgifter til lokalisering af barnet i udlandet i visse situationer.

De nye regler om retshjælp finder anvendelse fra den 1. juni 2016, herunder også i sager der er under behandling ved lovens ikrafttræden.

Loven og lovforslaget med tilhørende bemærkninger kan findes her: