Udpegning af advokater til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser

Publiceret 13-04-2018

Børne- og Socialministeriet åbner for optagelse på listerne over advokater, der varetager sager om internationale børnebortførelser.

Ifølge §§ 18 a og 20 d i lovbekendtgørelse nr. 375 af 6. april 2010 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelse mv. udpeger Børne- og Socialministeriet et antal advokater til optagelse på lister over advokater til varetagelse af sager om internationale børnebortførelser.

  • Efter § 18 a udpeges et antal advokater, som anses for særligt egnede til beskikkelse i sager om internationale børnebortførelser.
  • Efter § 20 d udpeges et antal advokater, som modtagere af retshjælp i sager om børnebortførelse vil få forelagt med henblik på valg af advokat.

I den anledning opfordrer ministeriet alle kvalificerede advokater uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge om optagelse til disse lister. Der kan ansøges om optagelse på begge lister.

Kriterier for udvælgelse

Det er en forudsætning for udpegning, at ansøger udøver advokatvirksomhed i Danmark og ikke er fyldt 70 år.

Udpegningen, der er personlig og ikke kan overdrages, gælder for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted.

Følgende kriterier vil i forhold til begge lister tillagt vægt ved udpegningen:

  • Indgående kendskab til familieret
  • Procedureerfaring
  • Beherskelse af et eller flere fremmedsprog
  • Dygtighed og engagement i virket som advokat.

Det forventes, at ansøger kan yde relevant rådgivning på højt og internationalt plan. Herudover vil hensynet til den geografiske spredning blive tillagt vægt.

Det forventes, at de udpegede advokater deltager i et kursus om internationale børnebortførelser, der afholdes i København primo 2019.

Proces for udvælgelse

Inden udpegningen finder sted, vil ministeriet indhente en vejledende udtalelse fra Advokatrådet vedrørende de indkomne ansøgninger.

Ministeriet forventer at udpege 10-15 advokater til optagelse på listerne.

Ved udløbet af udpegningsperioden, vil genopslag finde sted.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen sendes til Børne- og Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K eller via krypteret og signeret e-mail til sikkermail@sm.dk . Ved ansøgning pr. e-mail angiv venligst ”Advokatudpegning” i emnefeltet. Endvidere bedes det angivet, hvor man er blevet opmærksom på opslaget.

Frist for modtagelsen af ansøgning er den 23. maj 2018 kl. 12.00. 

Kontakt

Katrine Andersson,  kaca@sm.dk , tlf. 41 85 14 21.