Børnebortførelse til lande, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med

Koordinationsenheden for Børnebortførelser, der ligger i Social-, Bolig- og Ældreministeriet, er den koordinerende myndighed i sager om international børnebortførelse.

Koordinationsenheden er den danske centralmyndighed i henhold til tre konventioner på området. Danmark har konventionssamarbejde med en lang række lande, men det er ikke alle lande, som har tiltrådt konventionerne, lige som det ikke er alle lande, som Danmark har etableret et samarbejde med.

Listerne over lande, som Danmark har et konventionssamarbejde med, kan findes her

Koordinationsenhedens rolle og bistand i sager, hvor et barn er bortført til eller ulovligt tilbageholdt i et ikke-konventionsland

Koordinationsenheden har til opgave at yde den nødvendige støtte og vejledning til den efterladte forælder i Danmark, samt at koordinere kontakten mellem de danske myndigheder. Her følger eksempler på konkrete opgaver, der udføres af Koordinationsenheden:

 • Koordinationsenheden modtager anmodning om bistand fra den efterladte forælder i Danmark. Koordinationsenheden undersøger, hvilke danske myndigheder der bør kontaktes i sagen.
 • Koordinationsenheden tilbyder den efterladte og/eller dennes advokat et indledende møde. Til mødet vil desuden deltage repræsentanter fra andre danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet. Formålet med mødet er at indsamle og gennemgå alle relevante oplysninger i sagen samt at drøfte mulighederne for løsning af sagen, herunder mulighederne for at nå en mindelig løsning og konfliktmægling.
 • Koordinationsenheden vil løbende være i dialog med de involverede danske og udenlandske myndigheder, den efterladte forælder og dennes danske advokat for at sikre fremdrift i sagen. 
 • Koordinationsenheden kan i samarbejde med den efterladte forælder og/eller dennes advokat vejlede om mulighederne for retshjælp, ligesom Koordinationsenheden behandler den efterladte forælders ansøgning om retshjælp.
 • I forbindelse med barnets tilbagerejse vil Koordinationsenheden kunne bistå med kontakten til de relevante danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, der fx vil kunne bistå med/vejlede om udstedelse af nødpas til barnet. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man læse mere om Udenrigsministeriets bistand i børnebortførelsessager.
 • I sager, hvor et barn er tilbagegivet til Danmark, efter at barnet har været bortført, underretter Koordinationsenheden barnets bopælskommune om barnets hjemkomst, så kommunen eventuelt kan iværksætte den fornødne hjælp.

Koordinationsenheden afslutter først sagen, når den modtager en bekræftelse fra den tilbageværende forælder eller dennes advokat om sagens endelige udfald.

Grænser for Koordinationsenhedens beføjelser

 • Koordinationsenheden kan ikke påvirke sagsbehandlingen ved andre danske myndigheder, der er involveret i sagen. Ligeledes kan enheden heller ikke påvirke håndteringen af sagen ved bortførelseslandets myndigheder eller domstole.
 • Koordinationsenheden kan ikke gennemtvinge danske afgørelser, om bl.a. forældremyndighed, i udlandet.
 • Koordinationsenheden kan ikke repræsentere den efterladte forælder, ej heller i forhold til andre myndigheder m.v. i Danmark eller i udlandet eller i forhold til den anden forælder, der har bortført eller tilbageholdt barnet i udlandet.
 • Koordinationsenheden kan ikke bistå med konkrete juridiske råd under sagen. Hvis der er behov for konkret juridisk bistand og rådgivning, kan den efterladte forælder vælge at lade sig repræsentere af en dansk advokat. På www.boernebortfoerelse.dk findes en liste over advokater, som er særligt egnede til at håndtere sager om international børnebortførelse.
 • Koordinationsenheden kan ikke vejlede om udenlandsk lovgivning. Koordinationsenheden kan via Udenrigsministeriet indhente en liste, som anviser advokater i det pågældende land, som kan yde bistand om den familieretlige og socialretlige lovgivning i landet.
 • Koordinationsenheden kan ikke hjælpe med fysisk at hente barnet tilbage.
 • Koordinationsenheden kan ikke bistå den efterladte forælder i en eventuel dansk straffesag mod den forælder, der har bortført barnet til udlandet.

Den efterladte forælders rolle

 • Det er den efterladte forælder, der retter henvendelse til Koordinationsenheden med anmodning om bistand, lige som det er forælderen selv eller dennes repræsentant, der har den løbende kontakt med Koordinationsenheden.
 • Den efterladte forælder vælger selv, om den ulovlige bortførelse skal anmeldes til dansk politi.
 • Det er den efterladte forælders ansvar at fremskaffe den nødvendige information og dokumentation samt sørge for oversættelse af dokumenterne.    
 • Ved eventuelle retssager i bortførelseslandet, som fx en forældremyndighedssag, er det den efterladte forælder, der er part i sagen. Forælderen kan vælge at lade sig repræsentere af en advokat i udlandet, og der er mulighed for at søge om retshjælp til dækning af disse udgifter.