Børnebortførelse til Danmark fra lande, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med

Koordinationsenheden for Børnebortførelser, der ligger i Social-, Bolig- og Ældreministeriet, er den danske centralmyndighed i henhold til Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbeskyttelseskonventionen og Europarådskonventionen.

Koordinationsenheden modtager og videreformidler ansøgninger om tilbagegivelse af børn efter konventionerne, som er sendt via en centralmyndighed i udlandet.

Listerne over lande, som Danmark har et konventionssamarbejde med, kan findes her

I sager, hvor Danmark har et konventionssamarbejde med det land, som barnet er bortført fra/ulovligt tilbageholdes fra, kan der ske tilbagegivelse af barnet eller fuldbyrdelse af en udenlandsk afgørelse om forældremyndighed efter konventionerne. De konventioner, der kan ske tilbagegivelse og fuldbyrdelse efter, er Haagerbørnebortførelseskonventionen, Haagerbeskyttelseskonventionen, Europarådskonventionen, Den Nordiske Ægteskabskonvention og den nordiske domslov.

Det er domstolene, der tager stilling til tilbagegivelse og fuldbyrdelse efter reglerne i retsplejeloven.

Læs mere om koordinationsenhedens bistand i sager efter konventionerne.

I sager, hvor Danmark ikke har et konventionssamarbejde med det land, som barnet er bortført fra/ulovligt tilbageholdes fra, kan koordinationsenheden ikke yde bistand.

Hvis du som forælder ønsker at starte en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær i Danmark, kan du indgive ansøgning herom til Familieretshuset.

Ønsker du en udenlandsk afgørelse om forældremyndighed, bopæl eller samvær fuldbyrdet i Danmark, kan du indgive ansøgning herom til domstolene.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har udarbejdet en liste over advokater, som er særligt egnede til at håndtere sager om børnebortførelse. Advokaterne udpeges efter §§ 18 a og 20 d i børnebortførelsesloven. Gå til listen over advokater.